PrOP: Kom maar op, ik ben top!

16 april 2016
Sinds kort werken wij binnen de Maatschap Psychotherapie Barneveld ook met het PrOP-model. Dit model richt zich op de behandeling van kinderen en jongeren met emotionele problemen en/of gedragsproblemen ten gevolge van een laag zelfbeeld of sociale problemen. Binnen deze behandelmethode ligt nadruk op het vergroten van de zelfredzaamheid. Het behandeltraject omvat 5 tot 8 sessies en de behandelmethode gaat uit van de volgende formule:

Pr = O x P  

Pr = definitie van het Probleem

= Omgeving en omstandigheden

= Persoonlijke stijl

Bij het probleem wordt gekeken naar de klachten die zich voordoen, bijvoorbeeld angsten, stemmingsklachten of slaapproblemen. Bij omgeving wordt er gekeken naar de gebeurtenissen die zich afspelen rondom het kind, zoals schoolproblemen, ouders die in scheiding liggen of pesterijen. Bij de persoonlijke stijl wordt gekeken naar hoe het kind omgaat met bepaalde situaties, omgaat met emoties en hoe het kind denkt over zichzelf en anderen.

De wisselwerking tussen de omgevingsfactoren, persoonlijke stijl en de manier waarop het kind hiermee omgaat ligt vaak ten grondslag aan de klacht(en). Tijdens de behandeling zal er o.a. aandacht besteed worden aan het versterken van de copingvaardigheden en assertiviteit.

De behandeling bestaat uit drie fases:

Fase 1: richt zich op het creëren van inzicht door samen de formule in te vullen en zodoende doelen te bepalen voor de behandeling.

Fase 2: door middel van diverse technieken en oefeningen (zoals het sociogram, cognitieve gedragstherapie en het uitbreiden van de probleemoplossingsvaardigheden) zullen er gedragsveranderingen in gang gezet worden.

Fase 3: deze fase is gericht op terugvalpreventie waarbij vooral gekeken wordt hoe het kind of de jongere in de toekomst met moeilijke omstandigheden kan omgaan.